Zapomenutí

Občanské sdružení Zapomenutí je nezávislou občanskou organizací ustanovenou s cílem podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol a zprostředkovat spolupráci českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří přežili holocaust anebo byli pronásledováni v letech 1945–1989. Dalším cílem organizace je propojit tyto aktivity s podobnými aktivitami v zahraničí. Uvedenou činnost zajišťuje sdružení zejména koordinací projektů škol a neziskových organizací tak, aby vznikla a trvala oboustranně přínosná dlouhodobá spolupráce.

Nejnovější aktivitou občanského sdružení Zapomenutí je projekt Stopy totality, zaměřený na zkoumání období od roku 1948 do roku 1989. Tento projekt získal podporu v roce 2010 z OP VK ESF MŠMT. Podrobné informace o něm obsahují webové stránky, na kterých se právě nacházíte. Projekt Stopy totality využívá převážně postupy ověřené projektem Zmizelí sousedé.

V projektu Pocta dětským obětem holocaustu (II.fáze projektu Zmizelí sousedé probíhající od roku 2005) jde o konkrétní školní akci: vyhledat jména a pokud možno tváře mladých lidí, kteří zmizeli z rasových důvodů ze školních lavic dané školy v letech 1939–1940 (základní informacejsou většinou v regionálním archivu a v dokumentaci škol), a vytvořit pamětní desku (v digitálnímzpracování). Studenti mají také najít ve svém okolí pamětníky (nebo druhou generaci) a svědkyudálostí holocaustu. Mají čerpat hlavně z místních zdrojů, ale také z regionálních i ústředních archivůa porovnat své výzkumy s odbornými databázemi Památníku Terezín a Židovského muzea v Praze.Práci mohou doplnit vlastní úvahou a popisem své cesty za poznáním. Mladí lidé se v projektupostupně setkají s konkrétními postupy totality, se skutečností protižidovských opatření a postupnéhoomezování lidské svobody.

Těžiště práce na projektu je pak ve školních skupinách, které jednotlivé panely a případnédoprovodné brožurky a sborníky zpracovávají jako svou autorskou práci. Výsledkem projektu je takémetodika vytvořená na základě jednotlivých školních prací, která formou pracovních listů doplňujepostupně vznikající autorské panely a webové stránky škol, doprovodné brožurky a sborníky.

Jako motivaci ke vstupu do projektu využíváme mimo jiné metod tzv. vrstevnického a činnostníhovzdělávání. Malá skupina studentů proškolená jako průvodci výstavou představí projekt své,popřípadě okolním školám. Občanské sdružení Zapomenutí tak zajištuje dlouholetou metodickou,organizační i finanční podporu projektu, který je odborně zaštítěn Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze.

www.stopytotality.org

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com