Volnost, samostatnost, spolupráce a kreativita

Téma:
RNDr. Jarmila Bavlnková vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor matematika – chemie. Ve školství působí devětadvacátý rok – nejprve jako učitelka druhého stupně ZŠ, potom devatenáct let jako zástupkyně ředitele a nyní od 1. 7. 2012 jako ředitelka na ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně.

Vážená paní ředitelko, základní škola, kterou vedete, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a současně se snaží uplatňovat tzv.daltonský přístup ve výuce. Mohla byste nejdříve pro ty čtenáře, kteří nevědí, o co se jedná upřesnit jeho základní charakteristiky?

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podporování aktivní práce žáků. Je kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci jsou také vedeni k hodnocení své práce. Základními principy daltonského vyučování jsou volnost (ve smyslu učit se zacházet se svobodou, získat zodpovědnost), samostatnost (to, k čemu se sám dopracuji, si lépe zapamatuji) a spolupráce. Má-li dítě při práci dostatek svobody, učí se zodpovědnosti. Může pracovat kreativně, vlastním tempem a podle vlastního časového rozvrhu. Ve třídě může současně probíhat velké množství různých aktivit, které vytvoří dostatečně podnětné prostředí respektující výukové návyky všech dětí. Pokud se do práce zapojí všechny děti, učí se týmové práci důležité pro jejich budoucí profesní život. Navíc se učí respektovat druhého, požádat spolužáka nebo učitele o pomoc v případě, že si s úkolem neví rady sami, hodnotit svoji práci ve spolupráci s učitelem nebo samostatně. 

Pokud vím, daltonský přístup ve výuce vzniklnejdříve na prvním stupni, až pozdějise rozšířil na druhýstupeň.  Jak uplatňujete tento přístup u vás na škole? Myslím jak na prvním a jak na druhém stupni (alespoň dva příklady).

Na základě daltonských principů pracuje již předškolní oddělení naší mateřské školy, což se pozitivně projevuje při přechodu dětí do základní školy. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností.

V prvních třídách, vzhledem k věku dětí, začínáme se zaváděním prvků daltonské výuky pozvolna. Žáci dostávají v určitých hodinách několik různých úkolů, na kterých pak pracují v libovolném pořadí, samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. V průběhu samostatné práce se v daltonských hodinách mohou poradit s ostatními. Optimální je, když žáci pracují sami a teprve potom konzultují hotové úkoly s kamarády. Párová a skupinová práce učí děti spolupráci, toleranci a zodpovědnosti.

Ve druhém ročníku bývá výuka s využitím daltonských prvků zařazována do rozvrhu dvakrát týdně. Ve 3. – 5. ročníku mohou žáci dostávat tzv. daltonské plány se seznamem úkolů a činností na celý týden. V rozvrhu mají pro plnění těchto úkolů vyčleněny „daltonské“ hodiny. Opět mají možnost svobodné volby, kterými úkoly začnou. Po splnění všech úkolů žáci spolu s učitelem provádějí hodnocení své práce.

Na druhém stupni je daltonská výuka vzhledem k většímu počtu učitelů i předmětu koncipována trochu jinak. V každém ročníku je jeden den v týdnu věnován tzv. daltonským blokům (blokům samostatné práce) – do dvou bloků jsou vždy zařazeny tři různé předměty (např. Č, D, Z a M, F, Př) a tyto bloky se po týdnech střídají. Žáci mají možnost zvolit si pořadí předmětů a zapsat se do daných hodin. V hodinách potom plní úkoly (povinné, volitelné a tzv. extra úkoly navíc) z příslušného pracovního listu. Mohou si zvolit místo, kde budou pracovat (ve třídě nebo na chodbě). Využívají přitom literaturu, případně internet. V případě, že si neví rady, mohou žádat o pomoc spolužáka, případně učitele. Řešení úkolů mají žáci k dispozici ve třídě pro snadnou sebekontrolu. Hotové práce si žáci zakládají do svých portfolií.

Daltonské vyučování umožňuje všem žákům pracovat svým osobním tempem. Šikovným dětem dává možnost věnovat se i náročnější práci a úkolům. Dětem s pomalejším pracovním tempem umožňuje pracovat v klidu. Souběžně se u žáků rozvíjí schopnost komunikace, tolerance a vzájemné pomoci. Učí děti práci si plánovat a efektivně využívat stanovený čas. Učitel se může dětem ve větší míře individuálně věnovat a diferencovat výuku pro různé úrovně schopností žáků.

Snažíte se na prvním i na druhém stupni integrovat do běžných tříd nadané děti, kterým pak nabízíte vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. Pomáhá vám v těchto vašich snahách právě daltonský přístup ve výuce?

Daltonský přístup je pro nadané žáky ideální. Jak už jsem říkala v předchozí otázce, nadaní žáci mohou řešit náročnější a složitější úkoly, mohou si vybírat práci z nabídky volitelných úkolů, nebo extra úkolů. Kromě toho nabízíme na I. stupni nadaným dětem skupinovou výuku v tzv. blocích pro nadané. Děti v těchto hodinách pracují ve skupině podobně talentovaných dětí, řeší a vytvářejí rébusy či hlavolamy. Pomocí tvorby a prezentace projektů si prohlubují znalosti a vědomosti v oblastech, ve kterých vynikají, pomocí speciálních pomůcek a úkolů trénují paměť, koncentraci i orientaci v prostoru a při řešení problémových úkolů podporují svou představivost a sebedůvěru.

Je úžasné, že kromě skupiny nadaných dokážete nabídnout nadstandardní péči i dětem se specifickými poruchami učení. Jak je možné, že to dokáže vaše škola a většina jiných se něčemu takovému brání?

Nevím, proč se tomu jiné školy brání, já se držím hesla, že když se chce, téměř všechno jde. Navíc dětí se specifickými poruchami učení neustále přibývá a je potřeba těmto dětem pomoci. Na naší škole máme tu výhodu, že u nás již několik let pracuje školní psycholožka, která poskytuje metodickou a informační pomoc pedagogům i rodičům. Poskytujeme také reedukační péči žákům se specifickými poruchami učení – od druhého ročníku probíhá výuka českého jazyka ve speciálních hodinách s reedukačním programem (souběžně s hodinami ČJ v kmenových třídách). Učitelům to pak pomáhá volit správná opatření sloužící ke zkvalitnění vyučovacího procesu.

Nabízí vaše škola nadaným dětem, kromě individuálních programů, ještě nějaké další možnosti rozvoje jejich schopností? Například výběrové semináře a podobně? Konec konců jste přece fakultní školou.

Na druhém stupni nabízíme výuku ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Kromě toho mají žáci možnost si od sedmého ročníku vybrat z řady volitelných předmětů, z nichž některé probíhají seminární formou (např. Seminář o Zemi, Chemický seminář, Přírodovědně – ekologický seminář, Seminář z dějepisu).

V rámci mimoškolních aktivit mohou děti využít i nabídku aktivit Klubu nadaných dětí a jejich rodičů, kde mohou hrát deskové hry, účastnit se exkurzí, výstav, přednášek, besed, řešit hlavolamy, šifrovat apod.

Velice mne zaujala žákovská rada vaší školy, která je vedení školy oprávněna předkládat různé podněty k realizaci. Mohla byste uvést alespoň některé podněty, které Vás nejvíce zaujaly?

Žákovská rada funguje na naší škole již řadu let. Z podnětu žákovské rady jsme adoptovali keňského chlapce Edwina a finančně jsme mu pomáhali při jeho vzdělávání. Již několik let pořádáme ve škole právě z podnětu žákovské rady vánoční jarmark. Stará se o sběr papíru, pomerančové kůry. Společně se žákovskou radou řešíme i některé problémy ve škole, které nás trápí (např. nepořádek v šatnách).

V poslední letech jste získali značnou finanční podporu z prostředků Evropské unie. Dá se již zhodnotit, jak vám tyto finanční prostředky pomohly zkvalitnit výuku a jak usnadnily vaše snahy pomoci jak dětem nadaným, tak dětem se specifickými poruchami učení?

Díky evropským penězům se nám podařilo hlavně vybavit školu didaktickou a výpočetní technikou (nové počítače, interaktivní tabule, dataprojektory). Řada učitelů také mohla využít možnosti zúčastnit se odborných seminářů. Doufám, že to pomůže zkvalitnit výuku všech žáků, nejen žáků nadaných a žáků s poruchami učení.

Jsou rodiče nadaných dětí spokojeni s možnostmi, kterou jim vaše škola nabízí, nebo své děti převádějí (při první příležitosti) na víceletá gymnázia? Jestliže ne, tak proč?

Rodiče nadaných žáků jsou s výukou na naší škole spokojeni, přesto řada z nich převádí své děti do osmiletých gymnázií. Patrně mají pocit, že gymnázium je to nejlepší pro jejich dítě. Ne vždy to tak ale opravdu je. „Osvícení“ rodiče vědí, že pokud dítě zůstane u nás i na druhém stupni, nic neztratí (spíše naopak).

Vážená paní ředitelko, děkuji Vám za rozhovor
Otázky kladl Miroslav Žák

 

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com