Vývoj dítěte v předškolním věku

Co se děje v psychice předškolního dítěte?

Předškolní věk zahrnuje období od dovršení třetího roku života do nástupu dítěte do školy ve věku šesti let. Mnoho dětí vstupuje po dovršení třetího roku do mateřské školy, což pro ně představuje významný životní mezník. I celé období nazýváme často „věkem mateřské školy“. Kvalitativní zvláštnosti předškolního věku charakterizují pozoruhodné změny v tělesných a pohybových funkcích, poznávacích procesech, v citovém a společenském vývoji i změny ve vývoji osobnosti dítěte.
Téma:

Význam předškolního období pro správný vývoj dítěte

„Z krásných a záhadných věcí se dovedou radovat děti“ Hans Selye Období předškoláka je jedním z nejdůležitějších pro jeho správný , jak tělesný, tak psychický vývoj. Trvá přibližně od 3 do 6 let. Konec není určen fyzickým věkem, ale sociálně, to znamená , nástupem dítěte do základní školy. Charakteristickým znakem pro toto období je rozvoj pohybové aktivity a intenzivního smyslového a citového vnímání. Formují se základy osobnosti, první projevy sebeuvědomování, zrychluje se proces osamostatňování. Velký zásah do života dítěte je vstup do mateřské školy.
Téma:

Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku

Jeden velký autor jednou napsal: „Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.“ Pan Exupéry měl pravdu. Každý už to jistě jednou zažil, ať z pozice dítěte či rodiče. Pojďme se tedy společně podívat, co takové dítě potřebuje. Co očekává od okolního světa a na co nesmíme zapomenout při jeho výchově, vzdělání a utváření sebe sama. Zaměříme se na velice důležitou etapu vývoje dítěte a tedy předškolní věk.
Téma:

Vývoj dítěte v předškolním věku

Osobnost dítěte se začíná rozvíjet v předškolním věku, tzn. mezi třetím a šestým rokem. V tomto období se formují základy osobnosti. Děti začínají kontrolovat a cílevědomě ovlivňovat vlastní chování a stávají se samostatnými.
Téma:

Dítě v předškolním věku

Předškolní věk, je krásným životním obdobím, kdy dochází k mnohým změnám. Jde o změny fyziologického, psychického, ale i sociálního charakteru. Dítě poprvé nastupuje do školky a zde začíná jeho socializace. Je to také období hry, období plné pohybu.
Téma:

Co děti umí ve 3 až 3,5 letech?

Období ve věku okolo tří let života dítěte je specifické tím, že pro většinu z našich mrňousků znamená novou sociální zkušenost. Nástup do školky, většinu dne být u opatrovnice, zájmové kroužky nebo jiná (nemaminkovská) činnost. Vy jako rodič se takových situací nemusíte stranit a ani bát. Určitá sociální zručnost ve vztahu k vrstevníkovi je pro vaše dítě dobrou výbavou do dalšího života a už nyní dokáže zúročit vše, co získalo z předcházejících, i když jen podobných setkání s jinými dětmi.
Téma:

Stránky

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com